Aires 7061 KI 45 KAI TORYU COCPIThase 1:72, Miniatures, Maquettes